مســـیر خـــــــــارها

افسران - نگهبــــان


 ابوتــراب را گفتنـــد:

 یا علــــــــی ما فعلتَ حتـــــی نصیرَ علیــــــاً ؟

 چه کردی که علــــــــــــی شدی؟

 فرمــــــــود:

 إنّی کنتُ بوابّــــــاً لقلبـــــــی

 نگهبــــان دلـــــــــ♥ـــــم بودم...