مســـیر خـــــــــارها


افسران - خواهریــ از "جلــــــویــ " خیمهــ تماشا میــ کرد


نویسیـــــد سریـــ بر ســـر نیـــ جا میـــ کرد
خواهریــ از جلــــــویــ خیمهــ تماشا میــ کرد