مســـیر خـــــــــارها

هیــچـ عکـاسـ عاقـلــیـ جـــز مــنـ ... 
دل بــهـ ایـنـ عکــسـ هــا نمیـ بـنــدد 
تـازهـ آن هـمـ بــهـ عکـسـ سـادهـ ی تـو 
کــهــ سیـاهــ و سفیــد میـ خـنـــــــدد