مســـیر خـــــــــارها

بہ­ سان ِ بـآران
بعد ِ یک دعای مستجاب
مے ­آیـے و ..
میبارے و ...
جـان ِ تازه مے­گیرند این گل­ ها

افسران - بہ­ سان ِ بـآران