مســـیر خـــــــــارها

شهــآدَت؛

کمی آن وَر تَــر از

سـ یـ مـ خـ اردار هـ ا ی نــَ فـ ــس ... !

افسران - "شهادتـــــــ ـ " ...؟!!!