مســـیر خـــــــــارها

حســــینــــ جانــــ...
مثل هر سال پر از حسرتــــ اینـــم کهـ چهـ زود
دلمانــ تنگـــــ برای دههـ ی اول شـــد...