مســـیر خـــــــــارها

آسمانـ فرصتـــــــ پرواز بلنــــــد استــــــ ولیـــ... 

قصه اینــــ استــــــــ چهـ اندازهـ کبوتر باشیـ ...