مســـیر خـــــــــارها

امتحانـــ کردم ببینمــ سنگــــــ میــ فهمد تو را....
از تو گفتمـــ
دلمـــ کوتاه آمد...گریه کرد

کنیز حسینـــــــ ...


افسران - دلمــ  کوتاه آمد ...گریه کرد