مســـیر خـــــــــارها

صدای العطش ...

صدای الرحیل است ...

نه درخواست آب...

این که اینجاست 

جسم سکینه است ...

روحش در آن سوی مرز چشم انتظار توست...

«سقای آب و آتش»