مســـیر خـــــــــارها

محبوب من ! 
از تو می خواهم نه مثل مختار بعداز واقعه، 
نه مثل حرّ در میان واقعه، 
که مثل عباس (ع) در تمام واقعه، 
شهید راه کسی باشم که 
به انتظارش ایستاده ام.

افسران - نه مثل مختار ، نه مثل حرّ